نرخ انواع مرغ قطعه بندی، بسته بندی، فرآورده ها و انواع خوراک تازه مرغ از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اعلام شد.  قیمت انواع گوشت، قطعه بندی، فرآورده و انواع آلایش مرغی اعلام شد.قیمت‌ها به شرح زیر است؛ بازوی کبابی ساده هرکیلوگرم ۸۵هزار تومان بال کبابی ساده (بدون نوک بال) هرکیلوگرم ۹۳ […]

نرخ انواع مرغ قطعه بندی، بسته بندی، فرآورده ها و انواع خوراک تازه مرغ از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اعلام شد.
  قیمت انواع گوشت، قطعه بندی، فرآورده و انواع آلایش مرغی اعلام شد.قیمت‌ها به شرح زیر است؛ بازوی کبابی ساده هرکیلوگرم ۸۵هزار تومان بال کبابی ساده (بدون نوک بال) هرکیلوگرم ۹۳ هزار و ۲۰۰ تومان جوجه کباب با استخوان ساده هرکیلوگرم ۱۲۰هزار تومان جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده هرکیلوگرم ۱۴۹هزار و ۶۰۰تومان ران بدون پوست و دنبالچه، چربی و سر ساق هرکیلوگرم ۱۰۸هزار تومان ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن، بال و بازو هرکیلوگرم ۱۱۴ هزار تومان ساق مرغ بدون پوست و سرساق هرکیلوگرم ۱۲۰هزار تومان سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال (بدون بازو) هرکیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان سینه بدون استخوان (شنیتسل بدون آرد بدون بازو) هرکیلوگرم ۱۵۳ هزار تومان فیله مرغ هرکیلوگرم ۱۷۸هزار تومانگردن بدون پوست هر کیلوگرم ۲۷هزار و ۶۰۰تومان مخلوط بال و بازو کبابی ساده هر کیلوگرم ۸۹ هزار تومان مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران هرکیلوگرم ۱۱۲ هزار و ۸۰۰تومان پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) بسته ۴۰۰گرمی ۱۸ هزار تومان جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۱۸ هزار توماندل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۸ هزار تومان سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۸ هزار تومان