طبق نرخنامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد. قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر است: هر کیلوگرم بازو ۸۲هزار و ۴۰۰تومانهرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان هربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار تومان هربسته جگر […]

طبق نرخنامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.
 قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر است: هر کیلوگرم بازو ۸۲هزار و ۴۰۰تومانهرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان هربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار تومان هربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ۱۸۷ هزار و ۷۰۰ تومان هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۴۶ هزار و ۲۰۰تومان هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۲۷ هزار و ۲۰۰تومان هربسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۸هزار تومان هرکیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان هرکیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان۱۲۳ هزار و ۸۰۰تومان هرکیلوگرم فیله ۱۹۷هزار و ۸۰۰تومان هرکیلوگرم گردن بدون پوست ۹۷ هزار تومان هرکیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۱۱هزار تومان هرکیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان۲۰۵ هزار و ۶۰۰تومان هرکیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۱۱۳هزار و ۲۰۰تومان هرکیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان(فله) ۱۱۱ هزار و ۴۰۰تومان