جامع نیوز:همایشی به این منظورباحضوراصحاب رسانه توسط شرکت آبمعدنی دماوندبرگزارشد به گزارش جامع نیوزآقای ونسان لارنومدیرعامل شرکت دماونددرخصوص نتایج تحقیقات این شرکت عنوان کردمیانگین مصرف مایعات درمیان ایرانی ها فقط۹/۱لیتراست که این میزان بسیارکمترازحداستانداردسازمان بهداشت جهانی برای سلامت بدن می باشد وی گفت:فقط نیمی ازحجم ذکرشده راآب تشکیل می دهدوتقریبانیمی ازمایعات مورد نیازبدن رابانوشیدن چای […]

جامع نیوز:همایشی به این منظورباحضوراصحاب رسانه توسط شرکت آبمعدنی دماوندبرگزارشد
به گزارش جامع نیوزآقای ونسان لارنومدیرعامل شرکت دماونددرخصوص نتایج تحقیقات این شرکت عنوان کردمیانگین مصرف مایعات درمیان ایرانی ها فقط۹/۱لیتراست که این میزان بسیارکمترازحداستانداردسازمان بهداشت جهانی برای سلامت بدن می باشد
وی گفت:فقط نیمی ازحجم ذکرشده راآب تشکیل می دهدوتقریبانیمی ازمایعات مورد نیازبدن رابانوشیدن چای جبران می کنیم.
درادامه برنامه خانم حقی مدیربازاریابی دماونددرباره برنامه های این شرکت درخصوص اطلاع رسانی فواید آب به مردم گفت:
ازاوایل سال جاری دوبرنامه خلاق ومجزاکه سعی درتشویق مردم به نوشیدن آب توسط این شرکت درحال انجام است راعنوان کردندکه یکی ازآنها تجربه شادآبی ودیگری مسابقه دوی شادآبی می باشد
وی افزود:درتجربه شادآبی ازمردم دعوت شده که به مدت ۲هفته روزی ۸لیوان آب بنوشندوسپس حس خوبشان رابعد ازانجام این کاردروب سایت شرکت بادیگران به اشتراک گذاشته وجایزه بگیرند
گفتنی است :این برنامه از۲۰فروردین آغازشده وتا۱۰ خردادادامه دارد
وی درخاتمه درخصوص دوی شادابی گفت علاقمندان میتوانندباثبت نام درسایت دماونددرروز۲۷ اردیبهشت درفضایی مفرح وشاداب دراین مسابقه به همراه خانواده شرکت کنند.آدرس سایت جهت ثبت نام:
www.damavandmineralwater.ir