به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک پارسیان ، درراستای اجرای قانون بانکداری بدون ربا و مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نرخ حق الوکاله بانک پارسیان دو و نیم درصد برای سال ۱۳۹۲ اعلام شد. نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری ، مبلغی است که بانک ها بر طبق قانون بعنوان وکیل در ازای […]

به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک پارسیان ، درراستای اجرای قانون بانکداری بدون ربا و مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نرخ حق الوکاله بانک پارسیان دو و نیم درصد برای سال ۱۳۹۲ اعلام شد.
نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری ، مبلغی است که بانک ها بر طبق قانون بعنوان وکیل در ازای بکارگیری منابع حاصل از سپرده های سرمایه گذاری دریافت می کنند.