جامع نیوز:بانک ملی ایران طی سال ۱۳۹۱، تعداد ۵ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۷۱۵ قطعه سکه تحویلی از بانک مرکزی را به پیش خرید کنندگان تحویل داده است. همچنین در راستای سیاست های بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۲۹۸ قطعه سکه ثبت نامی این بانک در سال ۹۱ به درخواست پیش […]

جامع نیوز:بانک ملی ایران طی سال ۱۳۹۱، تعداد ۵ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۷۱۵ قطعه سکه تحویلی از بانک مرکزی را به پیش خرید کنندگان تحویل داده است.
همچنین در راستای سیاست های بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۲۹۸ قطعه سکه ثبت نامی این بانک در سال ۹۱ به درخواست پیش خرید کنندگان تبدیل به گواهی سپرده و تعداد ۲۱ هزار و ۲۵۶ قطعه سکه نیز تبدیل به حواله سکه گردید.
از مجموع سکه های تحویلی به مشتریان در سال گذشته ۸۲ هزار و ۶۰۰ قطعه سکه توسط این بانک در سر رسید آن با نرخ اعلامی بانک مرکزی بازخرید و معادل ریالی ۸۳۰ هزار و ۴۵۴ قطعه سکه نیز به انصراف دهندگان از پیش خرید سکه مسترد شد.
گفتنی است از دیگر خدمات بانک ملی ایران در بخش خزانه تامین نقدینگی مورد نیاز سایر بانک‌ها در استان‌هاست. بر این ‌اساس بانک‌های کشور به غیر از ۳ بانک، وجوه مورد نیاز واحدهای تحت پوشش خود را از طریق سیستم پول‌رسانی بانک ملی ایران تامین می‌کنند.