جامع نیوز:رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به پایان اسفند ۹۱ معادل ۱.۴درصد افزایش داشته، گفت: نقدینگی در اردیبهشت به ۴۶۷۰ هزار میلیارد ریال رسید. به گزارش جامع نیوز، محمود بهمنی در مورد نرخ رشد نقدینگی در ماه های اخیر گفت: مانده نقدینگی در […]

جامع نیوز:رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به پایان اسفند ۹۱ معادل ۱.۴درصد افزایش داشته، گفت: نقدینگی در اردیبهشت به ۴۶۷۰ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش جامع نیوز، محمود بهمنی در مورد نرخ رشد نقدینگی در ماه های اخیر گفت: مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری با ۱.۴ درصد افزایش نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته بالغ بر ۴۶۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۹۲ نیز نسبت به مانده نقدینگی در اردیبهشت ۹۱ حدود ۲۵.۹ درصد رشد داشته است.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به صفر بودن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ۹۲ نسبت به اسفند ۹۱ گفت: نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت امسال در مقایسه با فروردین ۹۲ و اسفند ۹۱ همان ۱.۴ درصد بوده است.وی ادامه داد: میزان نقدینگی در اردیبهشت ۹۲ معادل ۴۶۷۰ هزار میلیارد ریال، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ معادل ۳۷۰۹ هزار میلیارد ریال و در پایان اسفند ۹۱ معادل ۴۶۰۷ هزارمیلیارد ریال بوده است. به این ترتیب نقدینگی در پایان اردیبهشت ۹۲ نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۹۶۰.۷ هزار میلیارد ریال و نسبت به پایان اسفند ۹۱ حدود ۶۲.۹ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.بهمنی افزود: نرخ رشد نقدینگی نیز در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین ۹۱ حدود ۱.۴ در صد، نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۲۵.۹ درصد و نسبت به اسفند ۹۱ حدود ۱.۴درصد افزایش داشته است.