عرضه فیدلیتی، دیگنیتی پرایم، ریسپکت و دیگنیتی پرستیژ در سه طرح فروش: عرضه عمومی حمایت از جوانی جمعیت جایگزینی خودروهای فرسوده اجرای طرح: از امروز لغایت جمعه چهارم آذر ماه فیدلیتی پرایم ۵نفره: ۸.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فیدلیتی پرایم ۷نفره: ۸.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دیگنیتی پرایم: ۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دیگنیتی پرستیژ: ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ریسپکت: ۷.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال عرضه فیدلیتی، دیگنیتی پرایم، […]

عرضه فیدلیتی، دیگنیتی پرایم، ریسپکت و دیگنیتی پرستیژ در سه طرح فروش:
عرضه عمومی
حمایت از جوانی جمعیت
جایگزینی خودروهای فرسوده اجرای طرح: از امروز لغایت جمعه چهارم آذر ماه فیدلیتی پرایم ۵نفره: ۸.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فیدلیتی پرایم ۷نفره: ۸.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دیگنیتی پرایم: ۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دیگنیتی پرستیژ: ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ریسپکت: ۷.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

عرضه فیدلیتی، دیگنیتی پرایم، ریسپکت و دیگنیتی پرستیژ در سه طرح فروش:
عرضه عمومی
حمایت از جوانی جمعیت

جایگزینی خودروهای فرسوده

اجرای طرح: از امروز لغایت جمعه چهارم آذر ماه

فیدلیتی پرایم ۵نفره: ۸.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
فیدلیتی پرایم ۷نفره: ۸.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دیگنیتی پرایم: ۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دیگنیتی پرستیژ: ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ریسپکت: ۷.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برچسب های :