حسن شریفی که برای تحویل چک خسارت به استان اصفهان سفر کرده ،در دیدار با علیرضا عربها مدیرکل دارایی اصفهان با اشاره به سفرهای استانی ،از عزم بیمه ایران برای رضایت مردم از خدمات خود خبر داد. شریفی گفت: با پرداخت با کیفیت و سریع خسارت به دنبال تغییر ادبیات خدمت در شرکتهای دولتی هستیم […]

حسن شریفی که برای تحویل چک خسارت به استان اصفهان سفر کرده ،در دیدار با علیرضا عربها مدیرکل دارایی اصفهان با اشاره به سفرهای استانی ،از عزم بیمه ایران برای رضایت مردم از خدمات خود خبر داد.

شریفی گفت: با پرداخت با کیفیت و سریع خسارت به دنبال تغییر ادبیات خدمت در شرکتهای دولتی هستیم و اطمینان داریم هر چقدر به مردم بهتر خدمات بدهیم رضایت آنها از نظام بیشتر خواهد شد.
وی با تشکر از همکاری اداره کل دارایی با بیمه ایران خواستار زمینه سازی برای حضور مدیرکل استان اصفهان در جلسات اداری استان و ارائه و تبیین خدمات بیمه ایران شد.
علیرضا عربها ،تماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان اصفهان، ضمن تبریک هفته بیمه از حضور شخص مدیرعامل برای پرداخت خسارت سپاسگزاری کرده و آمادگی مجموعه تحت امر را برای همکاری بیشتر اعلام نمود.