با توجه به افزایش قیمت خودرو، شرکت بیمه میهن به بیمه گذاران خودرو پیشنهاد می کند که با صدور الحاقیه، قیمت خودروی خود را بروزرسانی کنند. این اقدام به منظور حفاظت از حقوق بیمه گذاران در برابر نوسانات قیمت خودرو است. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به افزایش قیمت خودرو و عدم اعمال […]

با توجه به افزایش قیمت خودرو، شرکت بیمه میهن به بیمه گذاران خودرو پیشنهاد می کند که با صدور الحاقیه، قیمت خودروی خود را بروزرسانی کنند. این اقدام به منظور حفاظت از حقوق بیمه گذاران در برابر نوسانات قیمت خودرو است.

در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به افزایش قیمت خودرو و عدم اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه در زمان محاسبه خسارت، شرکت بیمه به بیمه گذاران محترم پیشنهاد می کند که در صورت عدم خرید پوشش نوسان قیمت در زمان صدور بیمه نامه، جهت بروز رسانی قیمت خودروی خود با صدور الحاقیه، به شعب و نمایندگی های فروش این شرکت در سراسر کشور مراجعه فرمایند.

این اقدام به منظور حفاظت از حقوق بیمه گذاران در برابر نوسانات قیمت خودرو است. بیمه گذاران می توانند با مراجعه به شعب و نمایندگی های فروش شرکت در سراسر کشور، قیمت خودروی خود را بروزرسانی کنند و از خسارت های احتمالی در آینده جلوگیری کنند.