میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، در نوزدهمین همایش جایزه تعالی سازمانی تأکید کرد که افزایش بهره‌وری کلید دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد ارزش افزوده است. در نوزدهمین کنفرانس جایزه تعالی سازمانی، میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، تأکید کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد ارزش افزوده، […]

میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، در نوزدهمین همایش جایزه تعالی سازمانی تأکید کرد که افزایش بهره‌وری کلید دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد ارزش افزوده است.

در نوزدهمین کنفرانس جایزه تعالی سازمانی، میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، تأکید کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری ضروری است.

او اشاره کرد که بهره‌وری، معیاری برای سنجش پیشرفت کیفیت اقتصادی است و همچنین بر اهمیت کیفیت کار و سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال و رشد نیروی کار تأکید نمود.

پیشوایی، نوآوری و پیشرفت فناوری را به عنوان اصلی مهم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد و بیان داشت که نظام مدیریتی و نوآوری باید همگام با یکدیگر پیش روند تا بهره‌وری بهبود یابد.

او همچنین اشاره کرد که درصد بهره‌وری در ۵۰ سال گذشته تنها حدود یک درصد بوده است، در حالی که کشورهای شرق آسیا شاهد رشد ۸ درصدی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته که دوران مطلوب رشد بوده حدود ۳.۷ درصد متوسط رشد داشته‌ایم، گفت: از محل بهره‌وری رشدی حدود ۷۵ درصد رخ داده که البته زمانیکه ۱۰ سال ما این رشد را تجربه کنیم می‌توانیم خوشبین بود و یکی از محرک‌های آن نفوذ نوآوری است.

او در نهایت تأکید کرد که برای موفقیت درازمدت، کسب و کارها باید بهره‌وری خود را افزایش دهند و مدیران باید برنامه‌های عملیاتی بلندمدت و کوتاه‌مدت را تعریف کنند.